Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1. Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli přístup do datové sítě Broum.NET a sítě internet. Služby budou poskytovány na území ČR jako neveřejné.Tyto služby jsou určeny jen pro určitou skupinu uživatelů.
1.2 Poskytovatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností podle této smlouvy.

2. Obsah služeb

2.1 Aktuální informace o druzích a rozsahu služeb poskytovaných poskytovatelem jsou veřejně přístupné na internetové stránce poskytovatele www.broum.net .
2.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nebere odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím objednaných služeb, ani za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě internet.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1 Poskytovatel je oprávněn:
a) jednostranně měnit Všeobecné podmínky, Provozní podmínky služeb a Ceník služeb.
b) omezit poskytování služby po nezbytně nutnou dobu ze závažných technických, provozních nebo zákonných důvodů.
c) změnit uživateli IP adresy, pokud to bude vyžadovat směrování - routing sítě.
3.2 Poskytovatel je povinen:
a) oznámit změnu Provozních podmínek služeb, Ceníku služeb,Všeobecných podmínek předem uživateli, a to nejméně 30 kalendářních dnů před účinností těchto změn na svých webových stránkách
b) udržovat datovou síť v provozuschopném stavu
c) odstraňovat poruchy nebo závady vzniklé na svém telekomunikačním zařízení nebo své komunikační síti v souladu s článkem 4 těchto Všeobecných podmínek. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo své telekomunikační zařízení a svoji datovou síť.
d) informovat uživatele o veškerých omezeních, přerušeních, změnách nebo nepravidelnostech v poskytování služby, které jsou poskytovateli v dostatečném předstihu známy.

4. Práva a povinnosti uživatele

4.1 Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost pro potřebu plnění předmětu této smlouvy.
4.2 Uživatel je povinen zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů, informovat poskytovatele o každé změně údajů uživatele nebo plátce uvedených ve smlouvě (zejm. telefonní spojení a adresy pro doručování korespondence)
4.3 Uživatel se zavazuje seznámit se se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání objednaných služeb.
4.4 Uživatel je povinen řádně a včas hradit ceny za poskytnuté služby.
4.5 Uživatel je povinen užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany datové sítě, pokud je to ve prospěch uživatele nebo datové sítě poskytovatele.
4.6 Uživatel bere na vědomí, že při používání objednaných služeb nebo jiných služeb on-line, mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup do systému uživatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které vzniknou tímto přístupem třetích osob do systému uživatele nebo jakoukoli ztrátu dat uživatele.
4.7 Uživatel je povinen používat na adaptéru zajišťujícímu vstup do datové sítě pouze síťový protokol TCP/IP s přiděleným nastavením. Ostatní protokoly, nebo jiné nastavení, lze využít pouze s písemným souhlasem poskytovatele.
Uživatel nesmí provádět bez osobní účasti nebo bez předchozího souhlasu poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a změny prostorového uspořádání zařízení poskytovatele mezi koncovými body služby proti stavu při zřízení.
4.8 Uživatel se zavazuje:
a) užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami.
b) užívat objednané služby v souladu s platnými právními předpisy a těmito podmínkami
c) nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn
d) nepoužívat objednané služby ani zařízení poskytovatele ani doplňková zařízení, ať přímo nebo nepřímo, k porušení nebo pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu, jakož i získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho software nebo datům
d) nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování
e) nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky, které přetěžují síť Internetu nebo datovou síť poskytovatele, která vede ke snížení rychlosti, nebo částečnému, anebo úplnému výpadku sítě
f) zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti Internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spam atp.) V případě nedodržení výše uvedených závazků v tomto článku hrozí uživatel pokuta ve výši 10 000 (deset tisíc) Kč za každé takové porušení těchto všeobecných podmínek, tím však není dotčeno právo na náhradu škody.
4.9 Jakékoliv porušení bodu 4.8 uživatelem je považováno za podstatné porušení této smlouvy a poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli, a to i bez předchozího upozornění; poskytovatel uživateli v přiměřené lhůtě opětovně zahájí dodávku objednaných služeb, a to na uživatelskou písemnou žádost a po zaplacení příslušného poplatku dle ceníku, zjedná-li uživatel nápravu.

5. Reklamace a hlášení poruch

5.1 Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popř. přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí poskytovatel takovou skutečnost vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo internetové stránky poskytovatele).
5.2 Uživatel je povinen ohlásit poruchy v dodávce objednaných služeb neprodleně po jejich zjištění. Kontakt je uveden ve smlouvě a na webových stránkách.
5.3 Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, znemožňují-li uživateli zcela využívat služeb do 2 pracovních dnů od jejich ohlášení, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody. Krátkodobé přerušení možnosti využívání služeb obvykle netrvají déle než 2 pracovní dny se nepovažuje za porušení této smlouvy.
5.4 Poskytovatel je oprávněn omezit ze závažných technických nebo provozních důvodů poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou z důvodů provádění údržby nebo opravy sítě nebo z důvodů krizových situací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5.5 Poskytovatel neodpovídá za:
a) škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby datové sítě či její části
b) škodu, která vznikne zaviněním uživatele
c) škodu, která vznikne v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle zákona
d) ušlý zisk.
5.6 Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel. V takovém případě je uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady za výjezd a servisní zásah podle aktuálně platného ceníku poskytovatele.

6. Poplatky za objednané služby

6.1 Uživatel je povinen řádně a včas hradit ceny za poskytnuté služby v souladu s aktuálně platným ceníkem vždy nejpozději do aktuálního dne splatnosti, který je uveden ve smlouvě o dodávce služeb
6.2 Jestliže uživatel neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle smlouvy, smluvních podmínek nebo ceníku řádně a včas a je v prodlení s platbou bude delší než 10 dnů, poskytovatel může uživateli bez předchozího oznámení omezit nebo přerušit poskytování objednaných služeb. Nezávisle na tom má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností Zaplatí-li uživatel nebo plátce celou dlužnou částku poskytovatel obnoví v přiměřené lhůtě dodávku objednaných služeb na jeho písemnou žádost.
6.3 Pro případ prodlení s platbami uživatele má poskytovatel právo na úroky z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6.4 Ceník je uživateli k dispozici na internetové stránce poskytovatele.

7. Trvání a zánik smlouvy

7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zahájení dodávky služeb.
7.2 Uživatel i poskytovatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná plynout od 1.dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně 5. den po odeslání.
7.3 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
a)prodlení uživatele s platbou poplatků či jiných plateb podle této smlouvy po dobu delší než 10 dnů
b) podstatného porušení povinností uživatele vyplývajících z této smlouvy
c) poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět této smlouvy
d) dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem případně správcem příslušné nemovitosti
e) nastanou-li při instalaci koncového místa nepředvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní dodávku objednaných služeb
7.4 Uživatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel přestane dodávat objednané služby po dobu delší než 15dnů. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného odstoupení uživatele od této smlouvy poskytovateli.
7.5 Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky podle této smlouvy, a uživatel je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na zaplacení dlužných částek za objednané služby ke dni ukončení této smlouvy.
7.6 Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy uživateli přeplatek na pravidelných poplatcích, je poskytovatel povinen tento přeplatek na základě písemné výzvy uživatele uživateli vrátit do 60 dnů.

8. Společná a závěrečná ustanovení

8.1 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající uživateli z této smlouvy na třetí osobu.
8.2 Uživatel tímto uděluje souhlas s případným postoupením práv a povinností vyplývajících poskytovateli z této smlouvy na jiný subjekt.
8.3 Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran
8.4 V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený touto smlouvou a spory z ní vzniklé, se budou řídit obchodním zákoníkem.
8.5 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 6.12.2005

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net