Multiplex = souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům  Používá se též pro označení vysílací sítě tvořené digitálními vysílači.

DVB-T = Digital Video Broadcasting – Terrestrial – Standard pro zemský digitální příjem televize.
 
DVB-S = Digital Video Broadcasting – Satellite – Standard pro satelitní digitální příjem televize.
 
DVB-C = Digital Video Broadcasting – Cable – Standard pro kabelový digitální příjem televize.
 
IPTV = Internet Protocol TeleVision – Televize přes pevnou telekomunikační linku, resp. přes internetový protokol. Druh kabelového vysílání.
 
STA = Společná televizní anténa.
 
Set-top-box (STB) = Přijímač digitálního signálu, který obsahuje digitální tuner k naladění programů. Převodník digitálního signálu na signál analogový.
 
HDTV = High Definition TeleVision. Televizní vysílání ve vysokém rozlišení obrazu. Pro srovnání klasické PAL vysílání má 576 řádků, vysílání ve vysokém rozlišení jich má 1080.

3DTV = Televizní vysílání, resp. televizní přijímač schopný zobrazovat za použití speciálních technik 3D obraz tzv. stereoskopickou projekcí (trojrozměrně).
 
Interaktivní služby = Služby na objednávku prostřednictvím televizní obrazovky a ovladače (například hlasování, objednání zboží či služby atd.).
 
VOD = Video On Demand. Druh tzv. interaktivních služeb. Služba, která  umožňuje vyžádání konkrétního filmu z videotéky operátora.
 
EPG = Electronic Program Guide. Elektronický programový průvodce. Obdoba klasického novinového televizního programu přímo na televizní obrazovce.
 
NKSNárodní koordinační skupina pro digitální vysílání. Má na starosti informační kampaň k přechodu na digitální televizní vysílání. Orgán fungující při Ministerstvu vnitra ČR, dříve při Ministerstvu informatiky ČR.
 
TPP = Technický plán přechodu. Nařízení vlády č.161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu). Obsahuje mj. vymezení územních oblastí a termíny spuštění digitálních a vypnutí analogových televizních vysílačů.
 
Czech Digital Group (CDG), České Radiokomunikace (ČRa), Česká televize (ČT), Telefónica O2 = operátoři multiplexů pro zemské digitální vysílání. Obchodní společnosti, resp. veřejnoprávní televize (ČT).
 
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) = Regulační úřad elektronických komunikací České republiky. V jeho čele je Rada ČTÚ, složená z pěti členů s mandátem vlády ČR.
 
D-book = Dokument NKS. Doporučení, co všechno by měl splňovat digitální přijímač pro bezproblémový příjem zemské digitální televize.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) = Regulační úřad rozhlasového a televizního vysílání. Je složena z třinácti členů s mandáty Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Horizontální polarizace = běžnější způsob šíření dignálu. Vodorovné vlnění elektromagnetického záření. U zemského digitálního vysílání se používá na většině vysílačů, je totiž vhodná pro pokrytí rozsáhlejších oblastí s méně hustou zástavbou.

Vertikální polarizace = méně běžný způsob šíření signálu. Svislé vlnění elektromagnetického záření. U zemského digitálního vysílání se používá pro pokrytí velkých měst s hustou zástavbou. Typickým příkladem je šíření televizního signálu z vysílače Praha - Žižkov nebo Brno - Barvičova. Pro příjem vertikálně polarizovaného signálu je třeba anténu otočit v ose o 90 stupňů.

 

 

ADSL Asymmetric digital subscriber line - jeden se způsobů komunikace skrze xDSL. Probíhá po telefonních rozvodech a pro komunikaci využívá volné frekvence. Po kroucené dvojlince lze komunikovat až na vzdálenost 5000m. Je navržena s větší šížkou pásma směrem k uživateli než od něj - to znamená že je větší download než upload.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Mechanismus pro dynamické přidělování IP adres jednotlivým uzlům sítě. Adresu IP není třeba nastavovat - je přidělena serverem.

DNS Domain Name System. Distribuovaná databáze pro překlad jmen a adres síťových uzlů na Internetu. Prakticky překládá IP adresu do doménového nazvu. (například www.seznam.cz ma IP adresu 77.75.72.3 )

Ethernet Přenosová technologie lokálních sítí (LAN), vyvinutá firmou Xerox v roce 1976. Původní přenosová rychlost byla 10 Mb/s, dnes i 100 Mb/s (Fast Ethernet) a 1000 Mb/s (Gigabit Etherenet). Používá logickou sběrnicovou topologii, přístupovou metodu CSMA/CD a širokou škálu kabelů. Je definován sadou standardů IEEE 802.3.

Firewall Směrovač nebo přístupový server, pracující jako spojovací brána mezi veřejnou a privátní sítí. Používá různé metody pro zajištění bezpečnosti privátní sítě před neoprávněným přístupem z veřejné sítě. Může být buď hardwarová a nebo softwarová.

FTP File transfer protokol. Aplikační protokol sady protokolů TCP/IP pro přenos souborů mezi síťovými uzly, definovaný v RFC 959. Pomocí FTP klienta lze stahovat FTP soubory z FTP serveru.

Gateway Aplikační brána - síťové zařízení pracující na sedmé aplikační vrstvě dle modelu OSI (Open Systems Interconnection) a konvertující informace z jednoho protokolového zásobníku do druhého. Dříve též používáno pro směrovač (router). Zjednodušeně řečeno převádí data z jedné sítě do druhé.

HTML Hypertext Markup Language. Jednoduchý jazyk pro formátování hypertextových dokumentů, používající speciální značky, určující jak mají být jednotlivé části dokumentu interpretovány prohlížečem (WWW browser).

HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokol používaný WWW servery a WWW prohlížeči k přenosu souborů na Internetu. Umožňuje načtení a otevření stránky v prohlížeči.

Internet Zkrácený výraz pro internetwork, což je soustava sítí propojených směrovači a dalšími zařízeními, jevící se jako jedna velká síť.

IP Síťový protokol ze sady protokolů TCP/IP, pracující na třetí síťové vrstvě dle OSI modelu, zajištující přenos paketu službou bez navazování spojení (verze 4, IPv4). IP protokol je definován v RFC 791.

ISDN Integrated Services Digital Network. Komunikační technologie pro přenos hlasových a datových informací.

ISP Internet Service Provider. Firma poskytující přístup k Internetu dalším subjektům (firmám nebo jednotlivcům).

LAN Local area network. Skupina počítačů a dalších zařízení propojená komunikačním spojem na relativně malé geografické oblasti (do několika 1000 m), umožňující zařízením vzájemnou komunikaci. Standardy pro LAN specifikují kabeláž a signalizaci na fyzické a spojové vrstvě OSI modelu.

NAT Network Address Translation. Mechanismus umožňující redukci potřebného množství jedinečných IP adres. Umožňuje připojení do Internetu síti, která nemá unikátní IP adresy, jejich překladem do takových adres.

Packet Informační jednotka přenášená jako celek mezi dvěma zařízeními. V sítích s přepínáním paketu je to jednotka o pevné maximální velikosti, tvořená binárními čísly, reprezentujícími užitečná data, hlavičku a zápatí, nesoucí řídící informace.

peer-to-peer (P2P) Přímá komunikace mezi síťovými uzly (bez potřeby serveru nebo jiného host systému).

POP Post Office Protocol. Protokol používaný klienty elektronické pošty k získání obdržených zpráv z poštovního serveru.

Protokol Formální popis sady pravidel pro komunikaci mezi síťovými uzly, specifikující formát časování, kontrolu chyb atd. při přenosu dat.

Server Zařízení poskytující v síti specifické služby. Příklady serveru mohou být: file server - souborový server, umožňující sdílení souborů, print server - tiskový server, umožňující síťový tisk na sdílených tiskárnách, routing server - směrovací server propojující uzly a sítě s různými protokoly, gateway server - propojující uzly a sítě s různými architekturami, provádějící konverzi protokolu atd.

SMTP Internetový standard pro přenos zpráv elektronické pošty.

SSL Secure socket layer. Šifrovací technologie používaná na Internetu k zajištění bezpečných transakcí.

SWITCH Umožňuje propojit několik počítaču do jedné sítě. Předává pakety z jednoho PC do druhého na základě IP adres.

TCP Transmission Control Protocol. Nejpoužívanější přenosový protokol v IP sítích, poskytující spolehlivé, plně duplexní přenosy s navazováním spojení.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Sada protokolů vyvinutá v agentuře ARPA (Advanced Research Projects Agency) pro internet sítě na poč. 70-tých let. Obsahuje TCP jako primární transportní protokol a IP jako protokol síťové vrstvy.

UTP Unshielded twistet-pair wiring. Kroucený dvoupár, přenosové médium používané v sítích 10Base-T a 100Base-T.

URL Universal resource locator. Standardizované adresy pro přístup k hypertextovým dokumentům a dalším službám na Internetu pomocí prohlížeče (browser).

VLAN Virtuální LAN. Skupina zařízení v jedné nebo více lokální síti, která jsou zkonfigurována tak, že mohou komunikovat jakoby byly připojeny k jednomu síťovému segmentu.

VPN Virtual private network. Privátní virtuální síť, která umožňuje bezpečný přenos IP paketů po veřejné TCP/IP síti kódováním veškeré komunikace mezi koncovými uzly.

WAN Wide Area Network. Rozlehlá datová komunikační síť, která pokrývá geograficky rozlehlé území a využívá spojení veřejných poskytovatelů přenosových služeb. Například Internet.

WWW World Wide Web. Služba Internetu, poskytující hypertextové a další služby klientským aplikacím typu browser.

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net